Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
2. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
DÜZEN BİYOLOJİK BİLİMLER AR-GE ve ÜRETİM A.Ş.
LALELİ ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİ
TAYLIELİ MH. N:242 BURHANİYE BALIKESİR
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve
varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları
ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her
türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına
hareket eden şirketi,
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kişiyi,
SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,
görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: DÜZEN BİYOLOJİK BİLİMLER AR-GE ve ÜRETİM A.Ş.
Adres: LALELİ ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİ TAYLIELİ MH. N:242 BURHANİYE BALIKESİR
Telefon: 0266 416 45 67
Eposta: info@laleli.com.tr
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1.Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini
kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına
bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda,
ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3.SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim etmeyi, her türlü
ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük
esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni
göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını
almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam
bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6.ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi
bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,
SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden
sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin
ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün
içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü
süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin
iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından
siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden
ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal
edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen
tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu
tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9.SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen
adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, 
telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10.ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.
hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam
olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya
tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı
hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart
hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir.
ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur
taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi
üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal
etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve
münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz
edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet
(spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.16.İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve
hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca;
işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1.ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2.Cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürünün kapağının hiç açılmamış olması ve 14 (ondört) günlük süre
içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde ;
a)3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasının, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,)
iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte SATICI’ya geri gönderilmesi gerekmektedir.
Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI gönderilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)
b)İade formu,
c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.
d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve
ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
yükümlüdür.
e)ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa
ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda , SATICI, uğradığı zararı,
ALICI’nın yapmış olduğu ödemeden takas/mahsup edebilir. ALICI işbu sözleşme ile buna onay verdiğini kabul ve
beyan eder "
f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi
halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen
açısından uygun olmayan ürünlerin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği
mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Sitemizde satışı yapılan ürünlerin, iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış
olmaları gerekir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile
arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini 
ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun
gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13.Alıcı, satışa konu mal /hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu
mal / hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik
ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan
eder. Nova-Vera.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz
parçalarıdır.
14. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar
dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin
altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
15. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş
sayılır.
SATICI:
ALICI:
TARİH: